La Transparència no hauria de ser d’obligat compliment només per a les entitats públiques

L’actual crisi econòmica va tenir el seu origen en errors fonamentals en relació amb la Transparència, el retiment de comptes, la responsabilitat i la visió a curt termini. Per exemple, moltes entitats bancàries no detallaven la conformació dels seus actius i moltes empreses compraven aquests fons sense demanar més informació. Així va començar tot…

Tots els estaments polítics de la Unió Europea es mostren firmament partidaris de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a element indispensable per a restablir la confiança perduda necessària per una recuperació econòmica sostenible. La Transparència s’ha invocat com el principal instrument pel retiment de comptes empresarial.

transparència

Són molts els estàndards que formen part de la RSC. Des dels factors ASG (Ambientals, Socials i de Governança) fins a les diferents versions de memòries de sostenibilitat (GRI), els informes de governs corporatius i les normes d’informació financera, entre d’altres. Tota aquesta informació és integrada en informes que, malgrat el seu grau de sofisticació, no exprimeixen les possibilitats del retiment de comptes. Això, és degut a que els canals de comunicació no solen ser els adequats pel públic objectiu o interessat i a que les possibilitat de tractament d’aquesta informació solen ser limitades. A més, en la majoria dels casos, aquests canals no són ni fluids ni suficientment operatius i falla la bilateralitat en la interlocució amb els accionistes i la societat en general.

En aquest context, un plantejament d’open data aplicat a la Transparència de les RSC, ofereix l’oportunitat d’accedir a dades empresarials més enllà de l’informe empresarial. Aplicant eines de Transparència es podrà avançar cap a una construcció activa de la RSC i possiblement a minorar o, en el millor dels casos, evitar crisis com les passades.

Joan de la Encarnación. Business Advisor de desideDatum